Hokkaido Prefecture

Location of Hokkaido

北海道

                                                                         

Nayoro Shi-Motorcycle 91-125cc                                                                                                                      Monbetsu Shi-Motorcycle 51-90 cc

 6 5/8 inches x 3 7/8 inches                                                                                                                                  6 3/4 inches x 4 inches

 

 

HOME