NAGANO PREFECTURE 1

Location of Nagano Prefecture

長野県

 

                                              

Koshoku Shi-Motorcycle under 50cc                                                                                                 Matsumoto Shi-Motorcycle under 50cc

after Sept. 1 2003 part of Chikuma Shi                                                                                                8 inches x 4 inches

                                                 6 3/4 inches x 4 inches

 

                                                                                                 

 Maruko Machi-Motorcycle under 50cc                                                                                                Okuwa Mura-Motorcycle under 50cc

 6 3/4 inches x 4 inches                                                                                                                            8 inches x 4 inches

 

                                                                                 

Nagano Shi-Motorcycle under 50cc                                                                                                       Suzaka Shi-Motorcycle under 50cc

8 inches x 4 inches                                                                                                                                  8 inches x 4 inches

 

                                                                      

Nagano-Motorcycle over 250cc                                                                                                         Ueda Shi-Motorcycle under 50cc

9 inches x 5 inches                                                                                                                               8 inches x 4 inches

 

HOME